(0312) 305 10 76 - (0312) 305 10 77

Kısmi Zamanlı Çalışma

Kısmi zamanlı olarak çalışan öğrencilere yapılacak ödemede esas alınacak tutar yürürlükte olan ve 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş asgari ücrettir. Bu miktarlar ve uygulanacak ücret tutarları Rektörlük Makamının teklifi ve Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilebilir. Ödenecek 1 saatlik brüt ücret, yürürlükte bulunan brüt Asgari Ücretin günlük ücret olan kısmının 1/8' idir.

Çalışan öğrencilere 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Sigortası ile ilgili hükümleri uygulanır. SSK girişi yapılmamış Kısmi zamanlı çalışan öğrenciye hiçbir şekilde ödeme yapılamaz.

Kısmi zamanlı olarak çalışan öğrencilerin ücretlerinin ödenebilmesi için SKS Dairesi Başkanlığının göstereceği bir bankada hesap açtırması ve hesap numarasını SKS Dairesi Başkanlığına vermesi zorunludur.

Öğrenciler çalıştıkları süre karşılığında ücret alırlar. Birimler öğrencilerin çalışmalarını, birim yetkililerinin düzenleyip onayladıkları Aylık Çalışma Çizelgesi (Puantaj Cetveli) ile belgelendirerek çalışılan ayı takip eden ayın 3. günü mesai bitimine kadar üst yazı ile birlikte SKS Dairesi Başkanlığı'na iletirler. Zamanında teslim edilmeyen çalışma belgeleri için geriye dönük çalışma bordrosu düzenlenmez ve herhangi bir ücret ödemesi yapılamaz. Ücret ödemesi çalışılan ayı takip eden ayın 10 - 15'i günleri arasında öğrencinin ilgili banka hesabına yatırılarak gerçekleştirilecektir. 

Puantaj cetveli zamanında SKS Dairesi Başkanlığı'na ulaşmayan birim öğrencilerinin işten çıktığı varsayılarak çıkış işlemleri gerçekleştirilecektir. İşten ayrılmak isteyen öğrenciler en az bir hafta önceden ilgili birim yöneticisine durumlarını bildirmelerini, birimler de bu durumu zaman geçirmeden SKS Dairesi Başkanlığına bildirmek zorundadırlar. Bildirimde bulunulmaması durumunda tüm hukuki ve mali sorumluluk ilgili birim yöneticisine aittir. Kendiliğinden ve mazeret göstermeden işten ayrılan öğrenciler öğretim yılı içerisinde tekrar kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışamazlar. Ancak mazereti uygun olanlar kendi biriminde veya başka bir birimde kontenjan durumuna göre tekrar işe alınabilirler.